تبلیغات
داستان های کوتاه - عشق مردان دروغین است(دكتر شریعتی)(فقط این ادامه مطلب نداره)
مرد ها در چار چوب عشق٬  به وسعت غیر قابل انکاری نا مردند!
برای اثبات کمال نامردی آنان٬تنها همین بس که در مقابل قلب ساده و فریب خورده ی یک زن٬احساس می کنند مردند.
تا  وقتی که قلب زن عاشق نشده٬
پست تر از یک ولگرد٬
عاجز تر از یک فقیر
و گدا تر از همه ی گدایان سامره.
پوزه بر خاک و دست تمنا به پیشش  گدایی میکنند.
اما وقتی که خیالشان از بابت قلب زن راحت شد٬
به یک باره یادشان می افتد که خدا مردشان آفرید!!
و آنگاه کمال مردانگی را در نهایت نا مردی جست و جو  میکنند

برچسب ها: دكتر شریعتی، مطالب جالب از دكتر شریعتی،